ZaloPay luôn đặt việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn lên hàng đầu. Việc thu thập thông tin của bạn có thể được ZaloPay thực hiện bất cứ thời điểm nào nhằm bảo vệ và xác thực tài khoản của bạn trong suốt quá trình sử dụng.


Các thông tin được thu thập bao gồm:

  • Thông tin đăng ký: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại
  • Thông tin tài khoản: thông tin thanh toán, thông tin ngân hàng.


Khi bạn cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn cung cấp cho chúng tôi quyền được thu thập, sắp xếp, lưu trữ và sử dụng Thông tin cá nhân cho các mục đích sau đây:

  • Xác thực thông tin về bạn trong suốt quá trình tạo lập và sử dụng tài khoản.
  • Xác thực năng lực của bạn để đăng ký như một khách hàng của ZaloPay.
  • Cung ứng cho bạn một tài khoản đăng nhập vào ZaloPay cũng như các hoạt động sửa đổi, bổ sung, cập nhật, quản lý Thông tin đăng ký.
  • Cung cấp các dịch vụ Trung Gian Thanh Toán và Dịch vụ Khách hàng có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ thanh toán trực tuyến sử dụng chức năng của ZaloPay, các thông báo giao dịch và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn) thông qua các cuộc gọi thoại, tin nhắn hoặc email hay có thể là bằng văn bản hoặc các hình thức khác.
  • Tiến hành các hoạt động tra cứu và phân tích người dùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý và bảo vệ các thông tin, hệ thống kỹ thuật dịch vụ, đo lường hiệu suất dịch vụ do ZION cung ứng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của ZION.
  • Quản lý rủi ro, thực hiện kiểm tra khả năng tín nhiệm và khả năng thanh toán (và đối chiếu thông tin để xác định tính chính xác, xác thực với bên thứ ba) hoặc đánh giá, phát hiện, và/hoặc khắc phục gian lận, giả mạo hoặc các hành vi có thể bị cấm hoặc vi phạm pháp luật.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hay khắc phục tình trạng vi phạm chính sách hay thỏa thuận người dùng có hiệu lực.
  • Cung cấp thông tin khi phát sinh yêu cầu theo quy định pháp luật, cơ quan có thẩm quyền hay bên thứ ba căn cứ vào yêu cầu của tòa án hoặc thực thể pháp lý khác, hoặc khi thực thi các quy định pháp luật Bao gồm nhưng không giới hạn các quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố) hoặc các quy tắc của tổ chức thẻ; hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ Dữ liệu cá nhân là cần thiết để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc mất mát tài chính, để báo cáo hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc khả năng khiếu nại nào có thể đưa ra đối với chúng tôi.


Bạn có thể tham khảo các Quy định về việc bảo mật và sử dụng thông tin cá nhân tại Chính sách Bảo vệ quyền riêng tư của ZaloPay.