1. Truy cập lịch sử giao dịch để kiểm tra xem có phát sinh giao dịch nào bạn không thực hiện hay không?

2. Trường hợp giao dịch không phải do bạn thực hiện bạn cần đổi ngay mật khẩu thanh toán đồng thời liên hệ tổng đài ZaloPay qua số 1900545436 để yêu cầu tra soát và tạm khóa tài khoản.