- Với tài khoản ZaloPay đã định danh, khách hàng có thể sử dụng Mã thanh toán QuickPay để thanh toán các giao dịch có giá trị tối đa 5,000,000 VND. Trước khi thực hiện giao dịch, khách hàng luôn được yêu cầu xác nhận mật khẩu thanh toán/FaceID/cảm biến vân tay để bảo đảm an toàn giao dịch.
- Theo yêu cầu kiểm soát rủi ro, ZaloPay sẽ tiến hành ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu khả nghi.