ZaloPay được đăng nhập bằng tài khoản Zalo hoặc số điện thoại đăng ký ZaloPay. Do đó, để bảo đảm an toàn tài khoản:

- Bảo đảm quyền kiểm soát số điện thoại ZaloPay

- Bảo đảm bí mật thông tin mật khẩu đăng nhập Zalo

- Bảo đảm bí mật thông tin mật khẩu thanh toán ZaloPay

- Không cung cấp thông tin OTP cho bất kỳ ai

- Hạn chế đăng nhập tài khoản Zalo/ZaloPay trên các thiết bị lạ

- Nếu từng đăng nhập Zalo/ZaloPay trên thiết bị khác và bạn đang không kiểm soát thiết bị đó, hãy bảo đảm tài khoản không còn được đăng nhập trên thiết bị trên