Bạn sẽ không tham gia được chương trình do tài khoản của bạn đã không thoả một trong các điều kiện sau:

- Không áp dụng cho tài khoản Zalo không hoạt động thường xuyên.

- Tài khoản ZaloPay được hệ thống xác định có những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng.