Tài Khoản Tích Lũy không thu phí đăng ký hay phí dịch vụ duy trì tài khoản đầu tư.