Tiền lời bạn nhận được sẽ bị tính thuế 5% theo quy đinh của pháp luật. Tuy nhiên, Infina đã thanh toán thay cho bạn. Tiền lời trên tài khoản Tài Khoản Tích Lũy sẽ chính là số tiền bạn nhận được khi rút tiền về Ví ZaloPay.