Có 2 cách:
- Làm nhiệm vụ để săn Chìa khóa
- Mua Chìa khóa trong cửa hàng bằng Xu