Bạn có thể điều khiển Toro nhảy qua hoặc sử dụng Khiên bảo vệ để vượt qua vật cản.
Các vật cản gồm:
  + Chặng 1: Hòn đá
  + Chặng 2: Cua đỏ
  + Chặng 3: Vũng nước
  + Chặng 4: Khỉ con
  + Chặng 5: Hố ánh sáng