Lần đầu chinh phục chặng 1-4, bạn sẽ nhận được hộp quà ở cuối mỗi chặng. Lần thứ 2 chinh phục sẽ không còn hộp quà nữa.