Tài Khoản Trả Sau là tài khoản bạn có thể sử dụng mua hàng/thanh toán đơn hàng trước và sẽ trả lại tiền đã sử dụng vào tháng tiếp theo.