Chỉ 03 bước đơn giản để thanh toán dư nợ Tài Khoản Trả Sau
1. Nhấn "Thanh toán" ở trang chủ Tài Khoản Trả Sau và vào màn hình chi tiết
2. Nhấn "Thanh toán dư nợ" để hiện màn hình thanh toán
3. Xác nhận giao dịch và hoàn tất