Hạn mức còn lại khách hàng còn có thể dùng để thanh toán các dịch vụ được ZaloPay hỗ trợ.