Để tạo tài khoản ZaloPay, cần có một tài khoản Zalo và một số điện thoại chưa từng liên kết ZaloPay. Vì vậy, bạn cần tạo một tài khoản Zalo trước để có thể đăng ký ZaloPay.

Khi đã tạo tài khoản, bạn có thể đăng nhập bằng 1 trong 2 hình thức: đăng nhập thông qua tài khoản Zalo hoặc đăng nhập bằng số điện thoại.