Bạn nên thường xuyên thay đổi mật khẩu thanh toán định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn. Bạn có thể xem hướng dẫn đổi mật khẩu thanh toán tại đây.