Mỗi tài khoản ZaloPay chỉ có thể được đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm. Khi bạn đăng nhập ZaloPay trên một thiết bị khác, tài khoản Zalo và ZaloPay trên thiết bị hiện tại sẽ tự động đăng xuất, đồng thời bạn cần nhập mã OTP (được ZaloPay gửi về số điện thoại đăng ký ZaloPay) thì mới có thể đăng nhập được.