Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn "Vé Phim" 
Bước 2: Chọn phim muốn xem 
Bước 3: Chọn rạp chiếu, suất chiếu, số lượng vé, chọn chỗ ngồi 
Bước 4: Kiểm tra thông tin người nhận vé và bấm thanh toán 
Bước 5: Chọn nguồn tiền, xác nhận thanh toán và hoàn tất giao dịch 


Sau khi giao dịch thành công, Bạn cũng có thể xem lại mã vé khi vào xem chi tiết giao dịch trong mục "Vé đã mua"