Hiện tại ZaloPay cũng như nhà cung cấp dịch vụ TIX không hỗ trợ hủy/đổi/trả vé đã mua nếu suất chiếu vẫn diễn ra bình thường.


Lưu ý: Để tránh trường hợp mua nhầm vé thì ngay tại màn hình xác nhận thanh toán, Bạn cần kiểm tra lại thông tin đơn hàng (Rạp chiếu, Tên Phim, Suất chiếu….) trước khi hoàn tất thanh toán.