Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng "Trả nợ thẻ"

Bước 2: Nhập số thẻ cần trả nợ, số tiền, tên gợi nhớ (nếu có nhu cầu thanh toán thường xuyên cho thẻ này)

Bước 3: Xác nhận thông tin và chọn "Thanh toán"

Bước 4: Chọn nguồn tiền và nhập mật khẩu thanh toán để hoàn tất giao dịch