- Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn tiện ích “Nhắc chuyển tiền”

- Bước 2: Chọn “Chia tiền nhóm”

- Bước 3: Chọn các tài khoản ZaloPay bạn cần chia tiền

- Bước 4: Nhập Tổng số tiền cần chia và Lý do chia tiền, hệ thống sẽ tự chia số tiền cho từng cá nhân; bạn cũng có thể thay đổi số tiền với từng người trong danh sách

- Bước 5: Chọn “Gửi”


Bạn có thể gửi nhắc nhở bạn bè trong nhóm chuyển tiền sau khi tạo chia tiền 24 giờ.