- Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Nhắc chuyển tiền"

- Bước 2: Chọn "Nhắc nợ cá nhân"

- Bước 3: Chọn tài khoản ZaloPay của người mà bạn cần nhắc chuyển tiền

- Bước 4: Nhập số tiền và Lý do chia tiền

- Bước 5: Chọn "Gửi"


Bạn có thể nhắc bạn bè trong nhóm chuyển tiền sau khi Tạo chia tiền 24h.