Một tài khoản ZaloPay có thể liên kết đến nhiều tài khoản/ thẻ ngân hàng trong danh sách ngân hàng liên kết. Tùy từng ngân hàng sẽ giới hạn số lượng thẻ/ tài khoản liên kết khác nhau.  


Tại một thời điểm, một thẻ/tài khoản ngân hàng chỉ có thể liên kết với 1 tài khoản ZaloPay.