Trả nợ thẻ của ZaloPay là dịch vụ hỗ trợ bạn chuyển tiền đến ngân hàng để thanh toán sao kê thẻ tín dụng của ngân hàng bạn sử dụng.

Dịch vụ này hoạt động như giao dịch chuyển tiền, do đó bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch trả nợ cho 1 thẻ trong 1 kỳ sao kê. Trong vòng 3 ngày sau khi bạn thực hiện trả nợ, ngân hàng sẽ tự động tổng hợp số tiền bạn chuyển đến và tăng hạn mức tín dụng lại cho bạn.