Để kiểm tra tình trạng thanh toán của hoá đơn, bạn truy cập mục Lịch sử trên ứng dụng, chọn vào giao dịch thanh toán hoá đơn, kiểm tra thông tin trạng thái.

- Trạng thái Thành công: chắc chắn số tiền đã được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ. Trong vòng 1-2 ngày làm việc, nhà cung cấp sẽ xử lý gạch nợ hoá đơn trên hệ thống trực tuyến.

- Trạng thái Đang xử lý/Đang chờ: số tiền đã được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp sẽ xử lý trong vòng 1-3 ngày. Nếu nhà cung cấp xử lý không thành công, số tiền sẽ được hoàn về kênh thanh toán bạn sử dụng; nếu nhà cung cấp xử lý thành công, hoá đơn của bạn sẽ được gạch nợ.

 

Khi trạng thái giao dịch hiển thị thành công, bạn có thể nhập mã hoá đơn lại trên ZaloPay để kiểm tra về số tiền nợ đang ghi nhận trên hệ thống. Nếu thông tin hiển thị không còn nợ nghĩa là hoá đơn của bạn đã được gạch nợ thành công.