Thông tin OTP là mật khẩu xác thực giao dịch thanh toán trực tuyến do ngân hàng gửi trực tiếp đến số điện thoại đăng ký với ngân hàng thông qua tin nhắn SMS. Do đó, nếu bạn đang liên kết thẻ hoặc thanh toán giao dịch nhưng không nhận được OTP từ ngân hàng, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận hỗ trợ của ngân hàng bạn sử dụng để được kiểm tra nguyên nhân và xử lý chi tiết.

Bạn có thể tìm số điện thoại của ngân hàng ở mặt sau thẻ ngân hàng.