Với các chương trình có yêu cầu mời bạn bè để hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản được mời phải chưa từng nhận lời mời từ người khác.

Nếu chương trình có thêm yêu cầu tài khoản được mời cần thực hiện liên kết thẻ/giao dịch thanh toán thì tài khoản được mời cần thực hiện đủ nhiệm vụ đó nữa, tài khoản mời mới nhận được khuyến mãi.

Bạn vui lòng tham khảo chi tiết thể lệ của chương trình tại mục Ưu đãi.