Bạn có thể xem các bước liên kết theo từng ngân hàng ở đây: https://zalopay.vn/site/lien-ket-ngan-hang/