Bạn có thể xem lại danh sách ngân hàng đã liên kết bằng 2 cách:

  • Cách 1: Vào biểu tượng "Liên Kết Ngân Hàng" trên Trang Chủ
  • Cách 2: Chọn "Ngân Hàng" trên tab Cá Nhân