Xu có giá trị sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày tích luỹ. Cuối mỗi tháng, ZaloPay sẽ gửi bạn thông báo tổng kết số xu bạn đã tích lũy được mỗi tháng và số xu sắp hết hạn mà bạn nên dùng ngay.