Số xu của bạn chỉ bị giảm đi khi xu bị hết hạn hoặc bạn sử dụng xu để đổi quà trong mục Dùng xu đổi quà