Infina được khai thác và đồng sở hữu bởi Công ty cổ phần Real Stake Fintech và Công ty cổ phần Real Stake Việt Nam, trong đó sản phẩm trên Tài Khoản Tích Lũy trên ZaloPay được cung cấp và chịu trách nhiệm bởi Công ty cổ phần Real Stake Fintech.