Tiền trong Tài Khoản Tích Lũy sẽ nhận mức sinh lời cố định trong 12 tháng. Khi đến thời gian đáo hạn, số tiền trong Tài Khoản (bao gồm cả tiền lời phát sinh) sẽ được tự động tiếp tục tính tiền lời theo mức sinh lời tại thời điểm đó nếu không được Khách hàng rút về Ví ZaloPay.