Nếu bạn thay đổi Số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp, bạn cần cập nhật thông tin cá nhân đã dùng để đăng ký Tài Khoản Tích Lũy trước đó. Khi đó, các thông tin liên quan khi ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư sẽ được điều chỉnh tương ứng.