Không. Tài khoản Tài Khoản Tích Lũy đăng ký trên ZaloPay hoàn toàn độc lập với bất kỳ tài khoản nào trước đó được Khách hàng mở trên nền tảng Infina.