Không, nhưng để gia tăng tiền lời nhận được mỗi ngày, bạn nên duy trì tiền trong Tài Khoản Tích Lũy.