Số tiền tối đa bạn có thể chuyển vào Tài Khoản Tích Lũy là 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). Khi đã đạt hạn mức tối đa, bạn không thể chuyển thêm tiền vào Tài Khoản Tích Lũy, nhưng tiền lời hàng ngày vẫn được cộng vào Tài Khoản cho bạn.

Hạn mức tối đa này có thể được thay đổi theo từng thời kỳ.