Số tiền nạp vào Tài khoản của bạn phải tuân thủ các quy định sau:

Số tiền nạp vào Tài khoản tối thiểu cho lần đầu tiên ngay sau khi vừa đăng ký là 10.000đ.

Các lần nạp tiền tích lũy tiếp theo không có yêu cầu tối thiểu nếu bạn sử dụng hình thức chuyển tiền bằng số dư Ví ZaloPay. Nếu bạn sử dụng tài khoản ngân hàng liên kết/thẻ ATM đã liên kết/ thẻ ghi nợ quốc tế đã liên kết để nạp tiền tích lũy, số tiền nạp tối thiểu sẽ do ngân hàng phát hành của bạn quy định.

Số tiền nạp vào Tài khoản tối đa là hạn mức còn lại mà Tài khoản của bạn có thể nhận thêm được. Hạn mức còn lại của Tài khoản được xác định bằng hạn mức Tài khoản tối đa trừ đi tiền hiện có trong Tài khoản (bao gồm cả tiền lời nhận được)Ví dụ:
-    Tài khoản tích lũy của bạn hiện có 500.000đ
-    Hạn mức Tài khoản tối đa là 20.000.000đ (thay đổi theo từng thời kỳ)
-    Khi đó, số tiền chuyển vào Tài khoản tối đa là 19.500.000đ.