Tiền lời nhận được hằng ngày sẽ được cộng vào số dư kết thúc của ngày hôm trước để thành số dư mới, và tiếp tục được tính tiền lời theo công thức bên dưới

Tiền lời hằng ngày = i(%) / 365 * Số dư tính tiền lời

  • i(%): là mức sinh lời (%) mà khách hàng nhận được
  • Số dư tính tiền lời: là khoản tiền mà bạn được tính tiền lời (*Không bao gồm những khoản tiền nạp vào cuối tuần/ngày lễ chưa bắt đầu được tính tiền lời)