Mức sinh lời của Tài Khoản Tích Lũy là cố định theo từng thời kỳ, được thông báo trên màn hình khi bạn chuyển tiền vào Tài Khoản và có kỳ hạn 12 tháng.