Bạn thực hiện các bước sau để kiểm tra tiền lời ngày hôm nay

  • Kiểm tra tiền hiện có trong Tài Khoản Tích Lũy, nếu tiền hiện có không đủ lớn để tiền lời hằng ngày lớn hơn hoặc bằng 0.5đ, tiền lời hằng ngày sẽ được làm tròn là 0đ. Vì vậy, số dư Tài Khoản Tích Lũy ngày hôm đó sẽ không thay đổi và Tiền lời hằng ngày của hôm đó sẽ không được hiển thị trong lịch sử giao dịch của Tài Khoản Tích Lũy.
  • Kiểm tra ngày chuyển tiền vào Tài Khoản, tuỳ vào thời gian chuyển tiền, tiền lời sẽ được cộng vào Tài Khoản Tích Lũy ở các ngày khác nhau.