Tài Khoản Tích Lũy không thu phí mở hay duy trì tài khoản đầu tư.