Tiền lời bạn nhận được là tiền lời sau khi đã trừ đi khoản thuế TNCN 5% theo quy định của pháp luật. Toàn bộ khoản thuế TNCN này được Infina thay mặt bạn để chi trả. Mức sinh lời cam kết tại mỗi thời điểm là mức bạn nhận được sau khi đã trừ các khoản thuế liên quan. Tiền lời hiển thị trên Tài Khoản Tích Luỹ là số tiền bạn được nhận sau khi đã trừ thuế.