Đây là con số ghi nhận toàn bộ số tiền lời bạn đã nhận được từ các lần chuyển tiền vào Tài Khoản Tích Lũy từ sau khi mở tài khoản thành công cho đến hiện tại.