Bạn có thể chuyển tiền vào Tài Khoản Tích Lũy cho các hình thức chuyển tiền bằng

  • Số dư Ví ZaloPay
  • Tài khoản ngân hàng đã liên kết
  • Thẻ ATM đã liên kết
  • Thẻ ghi nợ quốc tế đã liên kết