Để thanh toán bằng Tài khoản tích lũy, bạn cần:
-    Đăng ký tài khoản đầu tư trên Tài khoản tích lũy
-    Nạp tiền tích lũy
-    Đảm bảo số dư trên Tài khoản tích lũy đủ để thực hiện giao dịch thanh toán, sau đó chọn Tài khoản tích lũy làm nguồn tiền trong trang Xác nhận giao dịch.