PCI DSS (Payment Card Indutry Data Security Standard) là một bộ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế cho dữ liệu thẻ thanh toán. Bộ tiêu chuẩn này được phát bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (PCI Security Standards Council) gồm các thành viên: Visa, MasterCard, American Express, Discover Financial Services, JCB International. Hàng năm sẽ có một đơn vị độc lập vào kiểm tra và đánh giá toàn bộ hệ thống của ZaloPay căn cứ trên các yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn PCI DSS. Để được cấp chứng chỉ này, ZaloPay sẽ phải đưa ra tất cả các bằng chứng chứng minh sự tuân thủ trong toàn bộ thời gian một năm cho các chuyên gia đánh giá (QSA) kiểm tra. 


Hệ thống của ZaloPay được đánh giá và chứng nhận PCI DSS cấp độ 1 theo phiên bản mới nhất - đây là cấp độ cao nhất của bộ tiêu chuẩn PCI DSS.