ISO/IEC 27001 là hệ thống tiêu chuẩn của Vương quốc Anh về Quản lý an toàn thông tin trong tổ chức. Thông tin ở đây bao gồm dữ liệu được lưu dưới dạng điện tử (Cơ sở dữ liệu…); hoặc dữ liệu được in ra – dữ liệu mềm (CD, pendrive…) và dữ liệu vật lý (tài liệu, văn bản). Để đạt được chứng chỉ này, ZaloPay đã thực hiện quy chuẩn tất cả các quy trình, quy định tại công ty (tối ưu hoá cách thực hiện, xác định đầy đủ các bên liên quan quy trình…); đồng thời xác định tất cả các rủi ro gây mất An toàn Thông tin có thể xảy ra để có kế hoạch xử lý phù hợp.  


Tất cả các bằng chứng thực hiện, kết quả xử lý rủi ro được kiểm tra và đánh giá bởi một bên thứ ba độc lập. Sau khi các bằng chứng được cơ quan đánh giá chấp nhận, đơn vị này sẽ phát hành chứng chỉ cho ZaloPay.