Xác thực hai lớp (tiếng Anh: 2-factor authentication, viết tắt 2FA) yêu cầu hai nhân tố xác thực phụ thuộc vào nhau để chứng minh danh tính bạn là chính xác. 


Mỗi lần xác thực yêu cầu hai yếu tố đồng thời: thông tin người dùng tự đặt (mật khẩu) và thông tin người dùng nhận được từ đơn vị cung cấp dịch vụ (OTP, USB, Token, Grid Card…). Với hai yếu tố kết hợp, tin tặc sẽ không thể đánh cắp đầy đủ các thông tin cần thiết để xâm nhập tài khoản, tăng cao độ đảm bảo an toàn tài khoản. 


ZaloPay áp dụng công nghệ 2FA để xác thực khi bạn đăng ký tài khoản mới, đổi thiết bị, hoặc đăng xuất tài khoản rồi đăng nhập lại bằng số điện thoại. Bạn phải nhập mật khẩu cùng với mã OTP được gửi qua SMS tới số điện thoại đăng ký Ví ZaloPay của bạn.