Công nghệ Tokenization là một giải pháp bảo mật sẽ chuyển đổi toàn bộ số thẻ thanh toán của khách hàng thành một Token cụ thể (một chuỗi các kí tự đặc biệt). 


Token này được sử dụng trong các giao dịch thanh toán thay vì sử dụng số thẻ gốc của khách hàng. Trường hợp lộ lọt Token trên đường truyền tải giữa hai tổ chức, kẻ gian sẽ không thể sử dụng Token để dịch ngược lại được dữ liệu thẻ gốc vì Token này được thiết kế để vô giá trị đối với tất cả mọi người ngoại trừ đơn vị phát hành Token.