Nguyên giá của Voucher sẽ giảm dần sau mỗi lần cắt. Bạn cần cắt hết giá trị của Voucher để nhận thưởng. 
Có 2 cách để cắt giá Voucher:
- Dùng lượt tự cắt
- Nhờ bạn bè cắt giúp (nhanh hơn)